Remote Didplay (จอแสดงผลด้านนอก ขนาดใหญ่)

Remote Display หรือ จอแสดงผลขนาดใหญ่ มีหลายขนาด ทั้งขนาด

เล็ก กลาง ใหญ่ 

ลักษณะงานที่ใช้ คือ

งานเครื่องชั่งรถบรรทุก ใช้แสดงผลด้านนอก ห้องชั่ง 

งาน ภายในโรงงาน แส่ดงผล ด้านบน เพื่อให้เห็นระยะไกล

งานเครื่องชั่ง บ่อตกปลา


Visitors: 114,541