งานตรวจรับรอง โดยสำนักงาน กองชั่ง ตวง วัด

งานตรวจ รับรองโดย เจ้าหน้าที่ จาก กองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

เพื่อเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย จึงมีการ กำหนดให้มีการ

ตรวจรับรองเครื่องชั่ง รถบรรทุก โดยมีระยะเวลา 2 ปี จะมีการยื่นตรวจ 1ครั่ง 

ยกเว้น ในกรณี ต่อไปนี้

- มีการซ่อม แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทุกอุปกรณ์ หรือระบบโปรแกรม ต้องยื่น ขออนุญาติ ก่อนทำการใดๆ และยื่นขอตรวจ ในคราวเดียวกัน ไปด้วย

- มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งไปที่อื่น แล้วติดตั้งใหม่ ต้องยื่นขอตรวจ รับรองใหม่ เพื่อเปลี่ยนฐาน ข้อมูลใหม่ และตรวจความเที่ยงตรง ของเครื่องชั่งใหม่

Visitors: 116,078