ปริ้นเตอร์สติ๊กเกอร์ TPL-01H

เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ้นสติ๊ก ใชัสำหรับต่อเครื่องชั่งใช้ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ น้ำหนักที่ส่งข้อมูลมาจากเครื่องชั่งน้ำหนัก  

สามารถสร้างฟอร์แมทได้ตามต้องการ

Visitors: 116,090